Polityka prywatności

Punkt Zmiany. Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jana Zamoyskiego 33/15a, 30-519 Kraków (w dalszej części dokumentu zwane „Punkt Zmiany”) – Administrator danych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej także jako „RODO”) gromadzi Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia oraz realizacji umowy o świadczenie usług psychologicznych/psychoterapeutycznych/psychoedukacyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO -realizacja umowy oraz art. 9 ust. 2 lit. a) - zgoda na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych tj,. o stanie zdrowia, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) jakim jest m.in. dochodzenie roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą np. roszczeń wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie „szczególnych kategorii danych osobowych”. Zgodę można wycofać kontaktując się z nami w Punkcie Zmiany: info@punktzmiany.pl lub na numer telefonu +48 511 702 920. Prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Więcej informacji o sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Punkt Zmiany jest dostępne w siedzibie Punktu Zmiany.